پس از بیمه اجباری و هزینه خدمات درمانی، نوبت به وزارت راه رس