۲۹/صفر/۱۴۴۴

-

۱۴۰۱/۰۷/۰۳ یکشنبه

صبح قزوین جستجورئیس سازمان نظام مهندسی استان قزوین:

بستر سازی جهت استفاده از کارگران حرفه ای ضروری است

به همت موقوفه حاج خزانه و اوقاف شهرستان البرز صورت گرفت؛

تحویل دومین مرحله از سومین کاروان جهیزیه ۱۰۰ زوج جوان

اخبار استان قزوین
اخبار ایران و جهان