۱۰/محرّم/۱۴۴۶

-

۱۴۰۳/۰۴/۲۶ سه شنبه

صبح قزوین آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری محمدیه
کد خبر: ۳۶۵۷۴۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۸/۱۷ ساعت: ۱۲:۴۷ ↗ لینک کوتاه

آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری محمدیه

موضوع تجدید مناقصه : : خرید  ۹۲۰۰ متر مربع فنس جهت محصور نمودن پارک بهشت ناحیه شهری مهرگان  و تمدن محمدیه با مجوز شماره ۲۱۰/۱۴۰۲/م/ش مورخ ۱۵/۰۵/۱۴۰۲  مطابق شرایط و مشخصات اسناد تجدیدمناقصه تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال  می باشد.  

آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری محمدیه

آگهی تجدید مناقصه عمومی  ( یک مرحله ای )

                          

 • مناقصه گذار : شهرداری محمدیه
 • موضوع تجدید مناقصه : : خرید  9200 متر مربع فنس جهت محصور نمودن پارک بهشت ناحیه شهری مهرگان  و تمدن محمدیه با مجوز شماره 210/1402/م/ش مورخ 15/05/1402  مطابق شرایط و مشخصات اسناد تجدیدمناقصه تا سقف 000/000/000/50 ریال  می باشد.  
 • کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گر و باز گشایی پاکت ها از طریق در گاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) به آدرس setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است تجدیدمناقصه  گذار در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و در یافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درتجدید مناقصه محقق سازند .
 • متقاضیان میبایست جهت خرید اسناد و شرکت در تجدیدمناقصه از طریق سامانه تدارکات اکترونیکی دولت به شماره 2002005118000025 اقدام نمایند.
 • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
 • هزینه نشر آگهی و سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه  میباشد  .
 • هزینه خرید اسناد تجدید مناقصه مبلغ 000/000/5ریال به حساب  جاری 3100002333008 بانک ملی محمدیه در سامانه ستاد میباشد  .
 • درصورتیکه برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد تجدیدمناقصه مندرج می باشد.
 • شرکت کنندگان میبایست مبلغ 000/000/500/2 ریال را بعنوان سپرده شرکت درتجدید مناقصه بصورت نقدی به حساب شماره 3100002331001  نزد بانک ملی شعبه محمدیه واریز و یا ضمانت نامه بانکی ( حد اقل سه ماه دارای اعتبار باشد ) تهیه و اصل آن را در پاکت الف مطابق با شرایط قید شده در  اسنادتجدید مناقصه  ارائه نمایند
 • تاریخ انتشارتجدید مناقصه در سامانه روز چهارشنبه تاریخ 24/08/1402 می باشد
 • مهلت زمانی دریافت اسنادتجدید مناقصه از سایت ، تا ساعت  16 روزدو شنبه  29/08/1402 می باشد
 • مهلت زمانی ارائه پیشنهادتا ساعت 16روز دو  شنبه مورخ  13/09/1402 می باشد    
 • زمان باز گشایی پاکات ساعت 8صبح روز سه شنبه مورخ 14/09/1402 میباشد.
 • اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های

الف آدرس : استان قزوین شهر محمدیه بلوار امام حسین (ع) شهرداری محمدیه و تلفن 02832562700

 • ب- اطلا عات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737و85193768 -021

 

روابط عمومي شهرداري محمديه

 

 

  تاریخ چاپ نوبت اول 17/08/1402

 تاریخ چاپ نوبت دوم 24/08/1402

دیدگاه ها

اخبار استان قزوین
اخبار ایران و جهان