سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : 21 بهمن57
چگونه "حکومت نظامی" در ۲۱ بهمن ۵۷ شکست خورد؟

گزارش

چگونه "حکومت نظامی" در ۲۱ بهمن ۵۷ شکست خورد؟

"حکومت نظامی" آخرین تیر دولت بختیار برای حفظ نظام شاهنشاهی در روز ۲۱ بهمن بود؛ اما با فرمان امام خمینی (ره) و حضور گروه‌های مختلف در خیابان این تیر نیز به سنگ خورد.