چهار شنبه 27 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : گرداب
اتحاد علیه ایران؛ دام بیگانگان برای فعالین مدنی

پشت پرده فعالیت‌های مدنی علیه ایران؛

اتحاد علیه ایران؛ دام بیگانگان برای فعالین مدنی

استفاده از قدرت نرم در قرن 21 به اوج خود رسیده است، این قدرت که با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و نیت آمریکا می‌توان از آن به تهاجم نرم یاد کرد، در فتنه 88 در ایران نمود عینی پیدا کرد.