دو شنبه 30 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کوررنگی
عکسی که هزاران نفر را در جهان سرگرم کرده است.

سرگرمی ؛

عکسی که هزاران نفر را در جهان سرگرم کرده است.

این عکس حاوی خطای دید هزاران نفر را در جهان سرگرم کرده است.