دو شنبه 31 اردیبهشت 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کودکان خیابانی
20 درصد کودکان خیابانی استان، ایرانی هستند

معاون امور اجتماعی بهزیستی قزوین:

20 درصد کودکان خیابانی استان، ایرانی هستند

معاون امور اجتماعی استان قزوین گفت: 20 درصد کودکان خیابانی در استان قزوین، ایرانی بوده و مابقی کودکان افغان هستند که اکثریت آنها مهاجرین غیرقانونی بدون کارت تردد می‌باشند.