پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کنفرانس ضدایرانی
کاردار لهستان به وزارت امور خارجه فراخوانده شد

در اعتراض به کنفرانس ضد ایرانی؛

کاردار لهستان به وزارت امور خارجه فراخوانده شد

کاردار لهستان در اعتراض به کنفرانس ضد ایرانی به وزارت امور خارجه فراخوانده شد.