یکشبه 29 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کلینیک تولید
۳ بار مکاتبه با حسن روحانی برای تاسیس "کلینیک تولید"

رحمانی فضلی اظهار داشت:

۳ بار مکاتبه با حسن روحانی برای تاسیس "کلینیک تولید"

وزیر کشور گفت: ۳ بار مکاتبه با رئیس جمهوری و معاون اول ایشان به منظور ایجاد مرکز و کلینیک تولید در وزارت کشور با حضور نمایندگان دستگاه ها از بانکها تا صنعت و کشاورزی و ... به منظور پیگیری مشکلات اجرایی واحدهای تولیدی در استانها داشته ایم.