دو شنبه 26 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کسر از خدمت
امروز پایان مهلت استفاده از کسر خدمت سربازی ایثارگری

مشمولان توجه کنند؛

امروز پایان مهلت استفاده از کسر خدمت سربازی ایثارگری

مهلت ثبت نام کسر خدمت سربازی ایثارگری و جانبازی امروز به پایان می رسد.