پنج شنبه 30 شهریور 1396
مشاهده کلمات کلیدی : کارشناس شبکه بهداشت آبیک
فعالیت ۱۴ مرکز غیرمجاز بهداشتی و درمانی در شهرستان آبیک

کارشناس شبکه بهداشت آبیک خبرداد:

فعالیت ۱۴ مرکز غیرمجاز بهداشتی و درمانی در شهرستان آبیک

کارشناس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آبیک گفت: ۱۰ مرکز دندانسازی غیر مجاز، ۳ مرکز حجامت غیر مجاز و یک مرکز ماساژ غیر مجاز در شهرستان آبیک فعالیت دارند.