دو شنبه 19 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ژورنال دودیمانش
ایران، روسیه و ترکیه، غرب را در سوریه کنار زدند

نشریه فرانسوی:

ایران، روسیه و ترکیه، غرب را در سوریه کنار زدند

نشریه فرانسوی «ژورنال دو دیمانش» در تحلیلی نوشت ایران، روسیه و ترکیه کاری کردند که غرب در سوریه فقط ناظر باشد.