شنبه 31 شهریور 1397
مشاهده کلمات کلیدی : چرخ گوشت صنعتی
نجات مرد گرفتار در چرخ گوشت صنعتی

در قزوین صورت گرفت؛

نجات مرد گرفتار در چرخ گوشت صنعتی

مردی که در داخل چرخ گوشت صنعتی گرفتار شده بود در بیمارستان قزوین مورد معالجه قرار گرفت.