دو شنبه 29 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : پیگیری مجتمع ۱۶۰واحدی بیدستان
پرونده مجتمع ۱۶۰واحدی تا پایان سال جاری بسته می‌شود

گزارش صبح قزوین از پیگیری مجتمع ۱۶۰واحدی بیدستان؛

پرونده مجتمع ۱۶۰واحدی تا پایان سال جاری بسته می‌شود

معاون بهره وری اقتصادی استان درباره سرنوشت مجتمع ۱۶۰واحدی بیدستان گفت: طی آخرین جلسه برگزار شده با مجریان پروژه قرار شد با پرداخت بخشی از بدهی‌ها واحدها تا عید به صاحبانشان تحویل داده شود.