چهار شنبه 25 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : پیشگیری از جرم
پیشگیری از وقوع جرم در کاهش جمعیت کیفری موثر است

رئیس کل دادگستری استان قزوین:

پیشگیری از وقوع جرم در کاهش جمعیت کیفری موثر است

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: اگر پیشگیری از جرم را محقق کنیم؛ بار سنگین فعلی سازمان‌ها را شاهد نبوده و زندان‌ها شلوغ نمی‌شود و بخش اعظمی از بیت المال برای نگهداری این جمعیت صرف نمی‌شود.