پنج شنبه 31 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : پیشگیری از اعتیاد
22مرکز کمپ ترک اعتیاد در استان فعالیت می‌کند

معاون امور پیشگیری بهزیستی قزوین:

22مرکز کمپ ترک اعتیاد در استان فعالیت می‌کند

معاون امور پیشگیری بهزیستی استان قزوین گفت: هم‌اکنون یک مرکز درمان اعتیاد دولتی و 22 مرکز کمپ ترک اعتیاد در استان وجود دارد همچنین با 2 مرکز ترک اعتیاد خصوصی نیز قرارداد داریم.