چهار شنبه 26 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : پسماند محمدآباد
ظرفیت تجمیع پسماندهای عادی در سایت محمدآباد تکمیل است

مدیرکل محیط زیست استان قزوین:

ظرفیت تجمیع پسماندهای عادی در سایت محمدآباد تکمیل است

مدیرکل محیط زیست استان قزوین با بیان اینکه ظرفیت تجمیع پسماندهای عادی در سایت محمدآباد تکمیل است، گفت: برنامه‌های مطالعاتی برای ایجاد یک مرکز دیگر باید در دستور کار قرار دارد.