پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ویران کننده لذتها
 ویران کننده لذتها را بسیار یاد کنید

حدیث؛

ویران کننده لذتها را بسیار یاد کنید

رسول اکرم صلی الله علیه و اله فرموده‌اند بسیار یاد کنید از ویران کننده لذتها و زیرک‌ترین مومنان کسی است که بیشتر یاد مرگ باشد.