دو شنبه 29 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : وقت اضافه
بسته پر از خالی اتحادیه اروپا برای بازی در وقت اضافه!

یک بام و دو هوا؛

بسته پر از خالی اتحادیه اروپا برای بازی در وقت اضافه!

اتحادیه اروپا در حالی پس از دوماه بسته پیشنهادی را ارائه داد و نه تنها از جزئیات چیزی نگفته بود بلکه نسبت به آمادگی خود در ماه نوامبر نیز تردید داشت.