دو شنبه 26 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : وعده صدروزه
 سه ماه از تحلیف گذشت و موسم برنامه صد روزه فرارسید!

در هیاهوی سرگرمی رسانه ها با زنبیل قرمز، سپنتا، خانه پدری روحانی و کوروش

سه ماه از تحلیف گذشت و موسم برنامه صد روزه فرارسید!

وضعیت شکاف طبقاتی در سال ۱۳۹۵ به بدترین شرایط خود از سال ۱۳۸۲ بدین سو رسیده است. نسبت سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین افراد در مناطق شهری کشور در سال ۱۳۹۵ به بدترین نقطه خود در یک دهه اخیر یعنی از ۱۳۸۶ به این طرف رسیده است به طوری که ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد جامعه ۱۴.۴ برابر ۱۰ درصد فقیرترین، از درآمد‌های جامعه سهم برده‌اند.