پنج شنبه 30 شهریور 1396
مشاهده کلمات کلیدی : واحد صنفی
۳۰ واحد صنفی به علت تخلفات بهداشتی تعطیل شد

در قزوین صورت گرفت؛

۳۰ واحد صنفی به علت تخلفات بهداشتی تعطیل شد

کارشناس محیط مرکز بهداشت شهید بلندیان گفت: در مرداد ماه سال 1396 تعداد 30 واحد صنفی به علت تخلف بهداشتی تعطیل شد.