دو شنبه 7 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : نیچر
جزییات فاجعه تقلب علمی ایرانی‌ها در مجله نیچر

۳۹۸ نفر در تولید ۵۸ مقاله رد شده نقش داشتند

جزییات فاجعه تقلب علمی ایرانی‌ها در مجله نیچر

بررسی ما نشان می‌دهد که 398 نفر از دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد در تولید این تعداد مقاله نقش داشته‌اند.