پنج شنبه 24 آبان 1397
مشاهده کلمات کلیدی : نیرو‌های مسلح
جزئیات توقف طرح جریمه ریالی خدمت سربازی از سال آینده

سردار کمالی تشریح کرد؛

جزئیات توقف طرح جریمه ریالی خدمت سربازی از سال آینده

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو‌های مسلح جزئیات توقف طرح جریمه ریالی سربازی را تشریح کرد.