شنبه 26 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : نمک غیرمجاز
 2200 کیلوگرم نمک غیرمجاز توسط بازرسان بهداشتی توقیف شد

در شهرستان آبیک؛

2200 کیلوگرم نمک غیرمجاز توسط بازرسان بهداشتی توقیف شد

در شهرستان آبیک 2200 کیلوگرم نمک غیرمجاز توسط بازرسان بهداشتی توقیف شد.