سه شبه 26 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : نمک غیرمجاز
 2200 کیلوگرم نمک غیرمجاز توسط بازرسان بهداشتی توقیف شد

در شهرستان آبیک؛

2200 کیلوگرم نمک غیرمجاز توسط بازرسان بهداشتی توقیف شد

در شهرستان آبیک 2200 کیلوگرم نمک غیرمجاز توسط بازرسان بهداشتی توقیف شد.