دو شنبه 1 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : نمایش رادیویی «مشق عشق»
نمایش رادیویی «مشق عشق» پخش می‌شود

از رادیو قزوین؛

نمایش رادیویی «مشق عشق» پخش می‌شود

نمایش رادیویی «مشق عشق» به مقطعی از زندگی عمادالکتاب در دوران قاجار می‌پردازد.