دو شنبه 26 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : نفوذ سیاسی
گاردین; نفوذ نظامی و سیاسی ایران خاورمیانه را تغییر خواهد داد

در مقاله ای در شماره امروز ؛

گاردین; نفوذ نظامی و سیاسی ایران خاورمیانه را تغییر خواهد داد

یک روزنامه انگلیسی با اشاره به نفوذ گسترده نظامی و سیاسی ایران نوشت: این نفوذ نقشه خاورمیانه را به طرز محسوسی تغییر خواهد داد.