شنبه 4 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : میرزای شیرازی
چرا مزار «تحریم‌گر تنباکو» در ایران نیست؟

پرچمدار مبارزه با استعمار؛

چرا مزار «تحریم‌گر تنباکو» در ایران نیست؟

نام میرزای بزرگ شیرازی برای هر مسلمان بیدار مترادف با فتوای «تحریم تنباکو» است که پوزه استعمار انگلیس را به خاک مالید.

seperator
فتوایی که مانع از ۵۰ سال سلطه انگلستان بر ایران شد

۲۵ اردیبهشت سالروز صدور فتوای تاریخی میرزای شیرازی ؛

فتوایی که مانع از ۵۰ سال سلطه انگلستان بر ایران شد

۲۵ اردیبهشت سالروز صدور فتوای تاریخی میرزای شیرازی مرجع وقت شیعیان است که فرصت ۵۰ساله انگلستان برای سلطه بر صنعت توتون و تنباکوی ایران را از بین برد.