دو شنبه 26 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : میرزاصالح شیرازی
اولین خبرنگاران ایران چه کسانی بودند؟

به مناسبت روز خبرنگار؛

اولین خبرنگاران ایران چه کسانی بودند؟

نخستین اثر چاپی در تبریز توسط میرزا صالح شیرازی در سال 1352 هجری قمری با عنوان کاغذ اخبار انتشار یافت.