پنج شنبه 3 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مهارت هنری قزوین
4 مهارت هنری قزوین در فهرست ملی میراث فرهنگی ثبت شد

مدیرکل میراث فرهنگی استان:

4 مهارت هنری قزوین در فهرست ملی میراث فرهنگی ثبت شد

چهار مهارت هنری استان قزوین در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسید.