دو شنبه 26 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : معتزآقایی
دانلود تندخوانی جزء یکم قرآن کریم با صدای معتز آقایی

هر روز ختم یک جزء از قرآن کریم؛

دانلود تندخوانی جزء یکم قرآن کریم با صدای معتز آقایی

همزمان با فرارسیدن بهار قرآن، شما می‌توانید جزء یکم قرآن کریم را با صدای معتز آقایی از اینجا دانلود کنید.

seperator
دانلود تندخوانی جزء دوازدهم قرآن با صدای معتز آقایی

ماه بهار قرآن؛

دانلود تندخوانی جزء دوازدهم قرآن با صدای معتز آقایی

همزمان با فرارسیدن بهار قرآن، شما می‌توانید جزء دوازدهم قرآن کریم را با صدای معتز آقایی از اینجا دانلود کنید.

seperator
دانلود تندخوانی جزء هجدهم قرآن با صدای معتز آقایی

هر روز ختم یک جزء از قرآن کریم؛

دانلود تندخوانی جزء هجدهم قرآن با صدای معتز آقایی

همزمان با فرارسیدن بهار قرآن، شما می‌توانید جزء هجدهم قرآن کریم را با صدای معتز آقایی از اینجا دانلود کنید.

seperator
دانلود تندخوانی جزء بیست و دوم قرآن با صدای معتز آقایی

هر روز ختم یک جزء از قرآن کریم؛

دانلود تندخوانی جزء بیست و دوم قرآن با صدای معتز آقایی

همزمان با فرارسیدن بهار قرآن، شما می‌توانید جزء بیست ودوم قرآن کریم را با صدای معتز آقایی از اینجا دانلود کنید.

seperator
دانلود تندخوانی جزء بیست و چهارم قرآن با صدای معتز آقایی

هر روز ختم یک جزء از قرآن کریم؛

دانلود تندخوانی جزء بیست و چهارم قرآن با صدای معتز آقایی

همزمان با فرارسیدن بهار قرآن، شما می‌توانید جزء بیست وچهارم قرآن کریم را با صدای معتز آقایی از اینجا دانلود کنید.