شنبه 26 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : مشاور انتظامی مدیریت امور اراضی استان
960 هکتار تغییر کاربری غیرمجاز در قزوین شناسایی شد

مشاور انتظامی مدیریت امور اراضی استان:

960 هکتار تغییر کاربری غیرمجاز در قزوین شناسایی شد

مشاور انتظامی مدیریت امور اراضی قزوین گفت: تاکنون 5560 فقره با مساحت 960 هکتار تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی که 4998 فقره در مراجع قضایی مطرح شده و از این تعداد حدود 1232فقره حکم قلع و قمع صادر شده است.

seperator
15 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در قزوین شناسایی شد

مشاور انتظامی امور اراضی استان:

15 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در قزوین شناسایی شد

مشاور انتظامی مدیریت امور اراضی استان قزوین بیان کرد: با حضور پررنگ در سطح عرضه‌ها و جلوگیری از روند تغییر کاربرهای غیرمجاز تعداد 15 فقره تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شد و ضمن اخطار توقف عملیات به مالکین، پرونده قضایی تشکیل شد.

seperator
4 بنای غیرمجاز در اراضی قزوین تخریب شد

مشاور انتظامی مدیریت امور اراضی استان:

4 بنای غیرمجاز در اراضی قزوین تخریب شد

مشاور انتظامی مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: چهار بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی و باغی این شهرستان قلع و قمع و تخریب شد.