شنبه 28 مرداد 1396
مشاهده کلمات کلیدی : مشاور انتظامی مدیریت امور اراضی استان
960 هکتار تغییر کاربری غیرمجاز در قزوین شناسایی شد

مشاور انتظامی مدیریت امور اراضی استان:

960 هکتار تغییر کاربری غیرمجاز در قزوین شناسایی شد

مشاور انتظامی مدیریت امور اراضی قزوین گفت: تاکنون 5560 فقره با مساحت 960 هکتار تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی که 4998 فقره در مراجع قضایی مطرح شده و از این تعداد حدود 1232فقره حکم قلع و قمع صادر شده است.