پنج شنبه 31 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مشاور انتظامی امور اراضی استان
ارجاع 181 تغییر کاربری غیرمجاز به مراجع قضایی/5 حکم قلع و قمع در قزوین اجرا شد

مشاور انتظامی امور اراضی استان اعلام کرد:

ارجاع 181 تغییر کاربری غیرمجاز به مراجع قضایی/5 حکم قلع و قمع در قزوین اجرا شد

مشاور انتظامی مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: بمنظور حفظ کاربری اراضی کشاورزی ؛ 5 مورد حکم قطعی قلع و قمع بناهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی و باغی در استان انجام شد.