شنبه 31 شهریور 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مرکز قلب تهران
بیمارستان یا پاتوق ضدنظام؟!

روزنامه «جوان» در یادداشتی از «صادق پارسا» نوشت:

بیمارستان یا پاتوق ضدنظام؟!

بنا بر اخبار و مستندات رسیده به دفتر روزنامه، چند سالی است که مفاسد و موارد اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و حقوقی قابل توجهی در مرکز قلب تهران رخنه کرده و ریشه دوانیده است.