پنج شنبه 2 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مدیر عامل اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین
تک محصولی بودن مهمترین مشکل صنعت زنبورداری کشور است

مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران ایران:

تک محصولی بودن مهمترین مشکل صنعت زنبورداری کشور است

مدیر عامل اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین گفت: تک محصولی ؛ یکی از مهمترین مشکل صنعت زنبور داری کشور است.