چهار شنبه 27 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مثله کردن
جزییات تازه از شهادت محسن حججی

«سعد الله زارعی» طی یادداشتی نوشت:

جزییات تازه از شهادت محسن حججی

این نوشته ها پر از حقد و کینه است همان حقدی که به شهید کردن حججی ها بسنده نمی کنند و سر بریده هم ارضاء شان نمی کند و به مثله کردن بدن انان دست می زنند.