سه شبه 1 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مارقین
چهارشنبه سفید "ناکثین" و چهارشنبه سرخ "مارقین"

یادداشت؛

چهارشنبه سفید "ناکثین" و چهارشنبه سرخ "مارقین"

چه در عرصه فرهنگی و چه در عرصه ی امنیتی و نظامی، کشور نیازمند صدای واحد است، نیازمند اقتدار و مقاومت است، اقتداری بر خواسته از اسلام علوی و به تعبیر حضرت امام اسلام ناب محمدی(ص). در سایه ی این اسلام است که استکبار و فرزندانش- التقاط و التحاد- نابود می شود و گرنه با خوانش هایی مانند اسلام رحمانی و اسلام مذاکره چیزی جز خسارت محض نصیب مان نمی شود.