چهار شنبه 1 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : لجن صنعتی
خودروی حامل لجن صنعتی در اراضی خرمن سوخته توقیف شد

رئیس اداره محیط زیست شهرستان قزوین:

خودروی حامل لجن صنعتی در اراضی خرمن سوخته توقیف شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قزوین گفت: خودروی حامل لجن صنعتی در اراضی خرمن سوخته توقیف شد.