پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : قیومیت
سند تجزیه طلبی واشنگتن، این‌بار برای سوریه

گزارش؛

سند تجزیه طلبی واشنگتن، این‌بار برای سوریه

آمریکا با ارائه سندی به نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، در پی به قیمومیت درآوردن این کشور است.