پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : قتل رفسنجانی
 دستگاه قضا به کاسبی فرزندان هاشمی با مرگ پدر ورود کند

۲ سال از رحلت رئیس ۸۲ ساله مجمع تشخیص گذشت

دستگاه قضا به کاسبی فرزندان هاشمی با مرگ پدر ورود کند

با نگاهی به صحبت‌های محسن هاشمی که سیاست پیشه‌ای معتدل تر نسبت به دیگر افراد خانواده اش است این موضوع به ذهن متبادر می شود که هاشمی ها سعی دارند مسئله مرگ پدر را حتی بعد از دوسال از درگذشتش زنده نگاه دارند.