دو شنبه 29 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها
اسامی 108مدیر بازنشسته‌ی کشور منتشر شد+جزئیات

گزارش روز؛

اسامی 108مدیر بازنشسته‌ی کشور منتشر شد+جزئیات

اسامی 108 مدیر بازنشسته‌ی مشمول قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها منتشر شد.