جمعه 4 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : فصل الخطاب
... وباز هم طوسی

یادداشت؛

... وباز هم طوسی

قطعا برای نیروهای انقلاب هر حکمی که صادر می شود باید تمام کننده باشد. زیرا هم ایشان معصوم نیست و هم قوه قضائیه فصل الخطاب است.