دو شنبه 2 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : غلط نویسی
تهدیدآمیزترین تفریح فضای مجازی

زبان فارسی در معرض تخریب؛

تهدیدآمیزترین تفریح فضای مجازی

حضور در شبکه های مختلف و متعدد اجتماعی این روزها تقریبا برای اغلب مردم جزء امور عادی زندگی است، حضوری که همراه با شتاب و سرعت در انتقال اطلاعات و نظرات از طریق پیامک نویسی، تلگرام نویسی، اینستاگرام نویسی و ... است و البته بی توجهی به زبان فارسی و رایج شدن نوعی غلط نویسی عامدانه و آگاهانه!