سه شبه 24 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : عناصر غذایی
50 درصد خاک‌های کشور دچار کمبود عنصر غذایی هستند

رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب:

50 درصد خاک‌های کشور دچار کمبود عنصر غذایی هستند

رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب کشور گفت: بیش از 50 درصد خاک های کشور دچار کمبود یک یا چند عنصر غذایی هستند که باید راهکار مناسبی در این خصوص اندیشیده شود.