پنج شنبه 31 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : علاالدین
کارنامه سیاه فرمانداری در ممانعت از تخریب طبقه آخر پاساژ علاءالدین

سالاری در صحن شورای شهر تهران:

کارنامه سیاه فرمانداری در ممانعت از تخریب طبقه آخر پاساژ علاءالدین

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران به نامه فرمانداری درباره ممانعت از تخریب کامل طبقه اخر پاساژ علاء الدین اعتراض کرد.