شنبه 4 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : عدالت جنسیتی
واکاوی ریشه‌های مخالفت با حجاب زن مسلمان

گزارش؛

واکاوی ریشه‌های مخالفت با حجاب زن مسلمان

در دهه اخیر عده‌ای از شبه روشنفکران و تجددطلبان غرب‌زده با تفکرات فمنیستی و نیز به بهانه طرفداری از حقوق زنان سیاست «کشف حجاب» را از زاویه‌ای دیگر دنبال می‌کنند.