دو شنبه 30 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ضربان ساز موقت قلبی
ضربان ساز موقت قلبی در قزوین ساخته شد

برای اولین بار در استان؛

ضربان ساز موقت قلبی در قزوین ساخته شد

برای اولین بار در استان قزوین ضربان ساز موقت قلبی برای کودکان 7 ساله تعبیه شد.