جمعه 3 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ضارب طلبه الوندی
ضارب طلبه الوندی با قرار تامین به زندان معرفی شد

دادستان شهرستان البرز:

ضارب طلبه الوندی با قرار تامین به زندان معرفی شد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز گفت: ضارب طلبه الوندی به اتهام جرح و قدرت نمایی با چاقو با قرار تامین به زندان معرفی شد.