شنبه 5 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : صنفی توزیع سیگارو تنباکوی قاچاق
واحد صنفی توزیع سیگار و تنباکوی قاچاق شناسایی شد

مدیرکل تعزيرات حكومتي قزوين:

واحد صنفی توزیع سیگار و تنباکوی قاچاق شناسایی شد

واحد صنفی توزیع سیگارو تنباکوی قاچاق با بیش از 10000نخ سیگار در قزوين تعزیر شد.