شنبه 26 آبان 1397
مشاهده کلمات کلیدی : شیر خشک
شیرخشک زیر زبان قاچاقچیان مزه کرد

گزارش؛

شیرخشک زیر زبان قاچاقچیان مزه کرد

با تغییر نرخ ارز میل به افزایش صادرات دو چندان شده اما وزارت صمت برای تنظیم بازار داخل ممنوعیت های صادارتی از جمله صادرات شیرخشک وضع کرده که ظاهرا این سیاست هم ثر بخش نبوده است.