جمعه 23 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : شهید مصطفی چمران
آن مقام که دست خداست، به من و تو چه مربوط؟

یادداشت روز؛

آن مقام که دست خداست، به من و تو چه مربوط؟

آقایان فراموش کردند که صاحب‌عنوان شهید نیستند، آقایان فراموش کردند که خداوند حق تعیین عنوان شهید را به احدی منحصراً واگذار نکرده و این مردم هستند که شهدایشان را می‌شناسند و معرفی می‌کنند.